תנאי מכירה

1. קלאודיו'ס בית מכירות פומביות פועל כשלוחה בלבד מטעם מוכרי הפריטים המוצעים למכירה פומבית.

2. המכירה הפומבית תתנהל ע"י מנהל המכירה וזה יהיה רשאי בכל שלב ע"פ שיקולו המוחלט להוסיף

 להוציא או לבטל פריט מהמכירה ע"פ שיקולו הבלעדי.

3. קלאודיו'ס אינו אחראי כלפי הקונה בגין מצבו הפיזי של הפריט והקונה לא יהיה רשאי לבוא בכל תביע  וטענה כלפי קלאודיו'ס , קלאודיו'ס אינו אחראי כלפי הקונה בגין בעלותו של מוכר הפריט ומצבו המשפטי.

**3א' - אין ביטולים לקניות ואין החזרות

       הקונים יבדקו את הפריטים המוצעים למכירה בימי התצוגה 

       כל הפריטים במכירה זו נמכרים במצבם כפי שהוצגו בימי התצוגה AS-IS

4. הקונה במכירה פומבית ישלם את מחיר הפריט (מחיר הפטיש) בתוספת 20% עמלה + מע"מ לעמלה וזאת תוך 4  ימים מיום המכירה.

למעונינים לשלם באשראי בטלפון - יש לתאם מראש . 

משלוחים בדואר שליחים בלבד, בתוספת תשלום - מינימום של 80 ₪ או יותר לפי גודל החבילה. אנו לא שולחים דברים שבירים וציורים.

אין קלאודיוס אחראית על מצב הפריט לאחר שליחתו בדואר.

5. תשלום בשקלים יחושב לפי שער דולר יציג ביום המכירה ואו ביום התשלום – אך לא פחות מהשער היציג של יום המכירה.

6. הקונה יקבל לרשותו את הפריט שקנה , רק לאחר שפרע את מחירו המלא לרבות עמלת בית המכירות.

7. אם כעבור 10 ימים לא ישלם ויוציא הקונה את הפריט מרשות קלאודיו'ס , יהיה רשאי קלאודיו'ס לבטל את המכירה לקונה , להחזיר או למכור שוב את הפריט מבלי שיפגע זכות קלאודיו'ס לפיצויים או תביעת נזיקין על הפרת  חוזה.

8. ניתן להציע בכתב הצעות לרכישת פריטים לאלה שאינם יכולים להיות נוכחים בזמן המכירה. למשתתפים בהצעות מוקדמות ובטלפון- התנאים מחייבים באותה מידה כמו לקונים באינטרנט ומכירה חיה .

9. כל האמור בתיאור הפריט בקטלוג לא יחייב קלאודיו'ס בשום צורה שהיא , על הקונה לבדוק את הפריטים בימי התצוגה לפני המכירה, ולקונה לא יהיו טענות כלפי קלאודיו'ס בגין תיאור הפריט בקטלוג .

10. לקונה הזוכה לא נתונה הזכות להשיג-לטעון טעות, בפני קלאודיו'ס בכל הנוגע למקור הפריט ו/או זהות יוצרו. כאמור , לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות נוספות כלפי קלאודיו'ס.     

11. מוסכם על הצדדים כי לבתי המשפט המוסמכים בת"א – יפו הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה או סכסוך  בגין כל עניין הקשור במכירה הפומבית.